E-izdavaštvo


1. međunarodna naučna konferencija “Prava intelektualnog vlasništva i web 3.0”:
knjiga sažetaka / Iza Razija Mešević, Adna Škamo i Mirela Rožajac-Zulčić (ur.). Sarajevo:
Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet, 2024. ISBN 978-9926-544-05-8

ŽDRALOVIĆ, Amila, ROŽAJAC-ZULČIĆ, Mirela.
Pregled naučnoistraživačke djelatnosti Univerziteta u Sarajevu – Pravnog fakulteta za akademsku 2022/2023. godinu. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet, 2023.

Građani, Ustav, Europa: rječnik osnovnih ustavnih pojmova u BiH / Maja Sahadžić, Damir Banović, Dražen Barbarić, Goran Marković (ur.).
Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet, 2023.
ISBN 978-9926-544-03-4

©️2023. – 2028. Sva imovinska autorska prava pridržana: Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet.
©️2023. – 2028. Sva moralna i ostala autorska prava pridržana: Mešević/Škamo.
©️2028. Sva autorska prava pridržana: Mešević/Škamo.
Praktikum iz autorskog i srodnih prava / Iza Razija Mešević, Adna Škamo.
Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet, 2023.
ISBN 978-9926-544-01-0

Meeting of legal cultures: book of abstracts.

Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet, 2023.

Realistička teorija prava / Damir Banović.
Sarajevo: Pravni fakultet Univerziteta, 2023.
ISBN 978-9958-14-043-3

Imamović Čizmić, Kanita, Nikolajev, Amina, Ramić, Lejla.
OSNOVE PRAVA PRIVREDNOG SISTEMA EVROPSKE UNIJE S ODABRANIM POLITIKAMA
ISBN 978-9926-403-47-8

ŽDRALOVIĆ, Amila, ROŽAJAC-ZULČIĆ, Mirela.

Pregled naučnoistraživačke djelatnosti Univerziteta u Sarajevu – Pravnog fakulteta

za akademsku 2021/2022. godinu. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet, 2022.

 

Provinciae: Seventh International Conference of the Balkan Association

of Roman Law and Roman Legal Tradition “Societas pro Iure Romano”:

Book of Abstracts. Sarajevo: University of Sarajevo – Faculty of Law, 2022.

LUČIĆ, Zdravko. Plinijeva pisma: doprinos razumijevanju rimskog prava.

Sarajevo: Pravni fakultet Univerziteta, 2022.

ISBN 978-9958-14-041-9

 

HALAPIĆ, Edin. Tendencije Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država

u prvoj polovini XX vijeka. Sarajevo: Pravni fakultet Univerziteta, 2022.

ISBN 978-9958-14-040-2

 

LUČIĆ, Zdravko. Klasični pravni tekstovi : priručnik.
Sarajevo : Pravni fakultet Univerziteta, 2021.
ISBN 978-9958-14-039-6

PREDNOSTI alternativnog rješavanja sporova : knjiga sažetaka.

Sarajevo : Pravni fakultet Univerziteta, 2019.
ISBN 978-9958-14-020-4