Krivično procesno pravo II: Informacije o realizaciji nastavnih aktivnosti akad. 2020/2021

Poštovane kolegice i kolege, Informacije o realizaciji nastavnih aktivnosti na predmetu Krivično procesno pravo II postavljene su u rubriku Files, podrubrika Class materials, u postojećim MT grupama za predavanja i vježbe shodno statusu studiranja kako slijedi: (a)  izvedbeni plan i program nastavnih aktivnosti na predavanjima (b) izvedbeni plan i program nastavnih aktivnosti na vježbama (b) […]

Krivično procesno pravo II: informacije o realizaciji nastavnih aktivnosti putem MT grupe

Poštovani studenti, Svi oblici nastave na predmetu Krivično procesno pravo II u ljetnom semestru akademske 2020./2021. godine realizirat će se putem već postojećih Microsoft Teams grupa za nastavni predmet Krivično procesno pravo I, čiji je naziv izmijenjen u naziv Krivično procesno pravo I i II. U tom smislu, studenti koji su već u zimskom semestru pristupili […]

KPP I – obavještenje za studente koji su pristupili završnoj evaluaciji znanja 22.01.2021. godine

Poštovani/e studenti i studentice, shodno Odluci o bezuslovnom upisu u narednu studijsku godinu Nastavnog naučnog vijeća od 15.10.2020. godine (dostupno na: https://www.pfsa.unsa.ba/pf/wp-content/uploads/2020/10/Odluka-o-bezuslovnom-upisu-u-narednu-studijsku-godinu.pdf), studenti i studentice koji su položili ispit iz nastavnog predmeta Krivično procesno pravo I na završnoj evaluaciji znanja održanoj 22.01.2021. godine, a nemaju položene sve ispite sa I godine studija dužni su se […]

KPP I – završna evaluacija znanja – 22. 01. 2021.

Poštovani studenti/ce, Završna evaluacija znanja iz nastavnog predmeta Krivično procesno pravo I održat će se u petak, 22.01.2021. godine, u 17:00 sati. Informacije o formi ispita, vremenu izrade i načinu bodovanja bit će objavljene u Microsoft Teams timovima za vježbe shodno statusu studiranja.

KPP I: Dopuna i izmjena izvedbenog plana predavanja i vježbi

  Poštovane kolege i kolegice, Na osnovu Oduke Nastavno-naučnog vijeća o izmjenama i dopunama Akademskog kalendara Pravnog fakulteta u Sarajevu za studijsku 2020/2021.godinu od 09.12.2020.godine, došlo je do dopune i izmjene  u izvedbenom planu na predmetu Krivično procesno pravo I. Dopune i izmjene izvedbenog plana predavanja i vježbi su dostupne shodno statusu studiranja u oformljenim […]