Pristup informacijama

Službenik za informiranje: Sekretar fakulteta Vesna Lazić MA iur.
Kontakt e-mail: v.lazic@pfsa.unsa.ba

 

Javnost rada

Na osnovu Uredbe o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo (Sl.novine Kantona Sarajevo br. 21/19) Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu objavljuje dokumente kako slijedi:

NNV (Nastavno-naučno vijeće)

2021
JANUAR – LXVII sjednica 20.01.2021

FEBRUAR – LXIX sjednica 10.02.2021

MART-  LXX sjednica 10.03.2021 

MART – LXXI (elektronska) sjednica 25.03.-26.03.2021

2020

Ostalo

Javne nabavke

Konkursi i oglasi

Spoljni saradnici i angažirano osoblje na drugoj VŠU

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

Adresa:

Obala Kulina bana 7
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon:

+387 (0)33 206-350 (centrala)
+387 (0)33 206-360 (sekretarijat)
+387 (0)33 206-355 (fax)
+387 (0)33 223-136 (studentska služba – I ciklus / dodiplomski studij)
+387 (0)33 223-973 (studentska služba – II i III ciklus / postdiplomski studij)

E-mail

Sekretarijat:sekretarijat@pfsa.unsa.ba
Studentska služba:studentska@pfsa.unsa.ba
Postdiplomski studij:postdiplomski@pfsa.unsa.ba

IT support: podrska@pfsa.unsa.ba