Historijat fakulteta

uni

Pravni fakultet u Sarajevu je javna ustanova koja djelatnost visokog obrazovanja obavlja organiziranjem nastavnog, naučno-istraživačkog i stručnog rada kroz dodiplomski i postdiplomski studij. U cilju ostvarivanja zadataka u okviru svoje djelatnosti, na unutrašnjem planu Fakultet je organiziran putem: katedri, nastavnih predmeta, Centra za naučno istraživački rad, izdavačku djelatnost i pravne klinike, instituta, seminara, biblioteke i službi zajedničkih poslova – Sekretarijata Fakulteta.

Matičari Pravnog fakulteta u Sarajevu su bili:
1. akademik prof. dr Mehmed Begović

– redovni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu,

2. akademik prof. dr Gorazd Kušej

– redovni profesor Pravnog fakulteta u Ljubljani i

3. prof. dr Pavao Rastovčan

– redovni profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Izbor prvih nastavnika Pravnog fakulteta u Sarajevu izvršili su njegovi matičari, odnosno izabrali su dva redovna profesora za historijsko-pravne predmete: dr Aleksandra Solovjeva i dr Branislava Nedeljkovića, dva vanredna profesora: dr Miloša Bajića za Rimsko pravo i dr Hamdiju Ćemrelića za Ustavno pravo, te dva honorarna nastavnika: Dragomira Krndiju za Političku ekonomiju i Dragu Ljubibratića za Teoriju države i prava. Ovi nastavnici su docnije birali druge nastavnike. Danas su nastavnici Pravnog fakulteta doktori nauka u zvanjima redovnih i vanrednih profesora i docenata, a većina nastavnika i saradnika je završila Pravni fakultet u Sarajevu.

U prvoj akademskoj godini 1946/47. godine, nastava je počela 6. Februara 1947. godine, a bilo je upisano ukupno 334 studenta (121 redovnih i 213 vanrednih). Od školske godine 1963/64. broj upisanih studenta raste, odnosno te godine je upisano preko 1000 studenata. Do danas upisano je oko 64.000 studenata, a diplomu Pravnog fakulteta u Sarajevu primilo je dosad 14.170 studenata (podatak iz septembra 2015).

Od svog osnivanja, Pravni fakultet u Sarajevu je prošao kroz više pravnih režima u skladu sa tadašnjim saveznim i republičkim zakonima o visokoškolskom obrazovanju. Za sve to vrijeme, Pravni fakultet u Sarajevu ostao je samostalna javna ustanova čija je djelatnost vezana za organizovanje nastavnog, naučno-istraživačkog i stručnog rada. U postdejtonskoj BiH pravo osnivača prema Fakultetu vrši Kanton Sarajevo u skladu sa donesenim kantonalnim Zakonom o visokom obrazovanju. Na Fakultetu se organizuje i izvodi nastava na I ciklusu studija za sticanje visoke stručne spreme u trajanju od četiri godine (osam semestara), te nastava na II ciklusu studija za sticanje stručnog stepena mastera prava (dva semestra), te doktorski studija za sticanje naučnog stepena doktora pravnih nauka.

Nastavni program i plan na Pravnom fakultetu u Sarajevu je uvijek bio koncipiran tako da ima za cilj razvijanje pravničkog mišljenja i opće pravničke kulture studenata, obuhvatanjem širokog spektra različitih naučnih disciplina. Težnja je bila da student razumije porijeklo, uzroke nastanka i funkcioniranja pravnog sistema, njegove osnovne principe i odnos prava prema stvarnim odnosima u životu kao i drugim naučnim disciplinama. Zahvaljujući široko postavljenom nastavnom planu, studenti Pravnog fakulteta u Sarajevu, uspješno su se zapošljavali ne samo na poslovima u sudovima, advokaturi, upravi i drugim državnim organima, nego i u privredi, diplomatiji, politici, bankarstvu i sl.

Rezultate naučnog rada Fakultet je u početku objavljivao u « Istorijsko-pravnom zborniku» koji je izlazio do 1952. godine, a od 1953. godine u svom zborniku «Godišnjak». Pored Godišnjaka Pravnog fakulteta u Sarajevu koji ulazi u 50-tu godinu izdavanja, Fakultet od 2000. godine, putem Instituta za ljudska prava, izdaje i Ljudska prava-Revija za ljudska prava. Do danas je na Fakultetu objavljen i veliki broj udžbenika, monografija i skripti iz mnogih pravnih disciplina, koje su napisali nastavnici Fakulteta.

Posebno je vrijedna Biblioteka Pravnog fakulteta u Sarajevu kao dragocjena osnova za naučni i stručni rad. Danas se u njoj, kao najbogatijoj i najbolje opremljenoj pravnoj biblioteci BiH, nalazi gotovo 200.000 bibliotečkih naslova , među njima i mnogi rariteti, koji pokrivaju sva pravna područja.

Pravni fakultet u Sarajevu kao najstariji pravni fakultet u državi, svestrano je pomagao osnivanje i razvoj drugih visokoškolskih ustanova u BiH, a pravni fakulteti u Mostaru i Banja Luci, prije svog osnivanja bili su odjeljenja Pravnog fakulteta u Sarajevu. Istovremeno Pravni fakultet u Sarajevu razvija i jača i međunarodnu naučnu saradnju. Njegovi članovi sudjeluju u radu mnogih međunarodnih institucija i tijela, a Fakultet njeguje saradnju sa drugim pravnim fakultetima kao i naučnicima u drugim državama. Nastavnici Pravnog fakulteta u Sarajevu uvjek su bili angažovani kao istaknuti stručnjaci u radu raznih državnih organa i tijela, a danas daju veliki doprinos stvaranju bosansko-hercegovačkog pravnog sistema, uspostavi pravne države i odgajanju novih naraštaja pravnika na najboljim evropskim pravnim tradicijama.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.