Usluge

Narudžba publikacija

Dostupna udžbenička građa preuzima se radnim danima od 10.00 do 14.00. Ostalu građu smještenu u depoima Biblioteke potrebno je naručiti najkasnije dan prije dolaska u Biblioteku. Građu možete naručivati preko mailova osoblja Biblioteke, telefonom ili putem usluge Moj COBISS.

Pitanja za bibliotekarke 

Sve upite iz djelokruga rada Biblioteke, uključujući i pitanja vezana za izradu selektivnih bibliografija (npr. pitanja o literaturi potrebnoj za izradu različitih studentskih radova), možete poslati mailom na adresu: biblioteka@pfsa.unsa.ba

Edukacija korisnika 

Rukovoditeljica Biblioteke educira korisnice i korisnike o vrstama i načinu korištenja različitih informacijskih resursa. Edukacija se obavlja na sva tri ciklusa studija, te kroz svakodnevne upute i pomoć pri pretraživanju u prostorijama Biblioteke radnim danima od 10.00 do 14.00 sati. Korisne informacije mogu se naći i u našem Priručniku.

Međubibliotečka posudba

Biblioteke kojima je potrebna građa koju posjeduje Biblioteka Univerziteta u Sarajevu – Pravnog fakulteta svoje upite s osnovnim bibliografskim podacima o traženoj publikaciji šalju na e-mail adresu: m.rozajac@pfsa.unsa.ba