Međunarodno javno pravo II – linkovi za pristup timovima Microsoft Teams-predavanja

Poštovani/e, Predavanja na nastavnom predmetu Međunarodno javno pravo II realizirat će se putem aplikacije Microsoft Teams. Kako bi studenti/ce  prisustvovali predavanjima, neophodno je da se putem linkova u nastavku prijave u odgovarajući tim prema statusu studiranja. Link za pristup timu za redovne i redovne samofinansirajuće studente: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afb4024a8e1734d02ae1ab77e0be5f9cf%40thread.tacv2/conversations?groupId=a20f37a2-9a47-49a7-bb82-513552a5abb6&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6    Link za pristup timu za vanredne studente i DL […]

Međunarodno javno pravo II – linkovi za pristup timovima Microsoft Teams-vježbe

Poštovani/e, Vježbe na nastavnom predmetu Međunarodno javno pravo II realizirat će se putem aplikacije Microsoft Teams. Kako bi studenti/ce  prisustvovali vježbama, neophodno je da se putem linkova u nastavku prijave u odgovarajući tim prema statusu studiranja, te početnom slovu prezimena (samo za redovne i RS). Link za pristup timu za redovne i redovne samofinansirajuće studente (grupa A-K […]

Međunarodno javno pravo I– obavještenje za studente koji su pristupili završnoj evaluaciji znanja 21.01.2021. godine

Poštovani/e, U skladu sa Odlukom o bezuslovnom upisu u narednu studijsku godinu Nastavnog naučnog vijeća od 15.10.2020. godine (dostupno na: https://www.pfsa.unsa.ba/pf/wp-content/uploads/2020/10/Odluka-o-bezuslovnom-upisu-u-narednu-studijsku-godinu.pdf), studenti i studentice koji su položili ispit iz nastavnog predmeta Međunarodno javno pravo I na završnoj evaluaciji znanja održanoj 21.01.2021. godine, a nemaju položene sve ispite sa I godine studija dužni su se javiti predmetnom […]