Odbrana završnog rada – Adna Škamo

    O B A V J E Š T E N Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu  Adna Škamo, studentica II ciklusa studija Katedre Građanskog prava, smjer građansko pravo, branit će završni rad pod naslovom “Prinudne licence za farmaceutske patente u međunarodnom i pravu EU “  Odbrana će se održati online, 23.9.2021. godine sa […]

Odbrana završnog rada – Sanja Nevesinjac

O B A V J E Š T E N J E Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu  Sanja Nevesinjac, studentica II ciklusa studija na Katedri Građanskog prava, građansko-pravni smjer, branit će završni rad pod naslovom  „ Ugovor o franšizingu “ Odbrana će se održati online, 22.9.2021. godine sa početkom u  16:00 sati                                                            […]

Odbrana završnog rada – Medina Zahirović

O B A V J E Š T E N J E  Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Medina Zahirović student II ciklusa studija na Katedri krivičnog prava – Krivičnopravni smjer, branit će završni rad pod naslovom “Procesnopravni aspekti prava na odbranu i relevantne direktive Evropske unije”  Odbrana će se održati  online 22.09.2021. godine sa […]

Odbrana završnog rada – Ivana Nenadić

                             O B A V J E Š T E N J E Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Ivana Nenadić studentica II ciklusa studija na Katedri krivičnog prava – Krivičnopravni smjer, branit će završni rad pod naslovom  “Zakonodavni okvir za otkrivanje i dokazivanje koruptivnih krivičnih djela u evropskom krivičnom pravu”  Odbrana će se održati […]

Odbrana završnog rada – Adina Kapo

O B A V J E Š T E N J E Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu  Adina Kapo, studentica II ciklusa studija Katedre za krivično pravo, krivičnopravni smjer, branit će završni rad pod naslovom “Oduzimanje imovine pribavljene krivičnim djelom  – studija slučaja Zijad Turković i drugi“  Odbrana će se održati online, 22.9.2021. godine […]

Odbrana završnog rada – Lamija Sarić

O B A V J E Š T E N J E Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu  Lamija Sarić, studentica II ciklusa studija Katedre za krivično pravo, krivičnopravni smjer, branit će završni rad pod naslovom “Organizirani kriminal u Italiji sa posebnim osvrtom na Cosa Nostru i N’dranghetu”  Odbrana će se održati online, 22.9.2021. godine […]

Odbrana završnog rada – Alma Bukva

  O B A V J E Š T E N J E  Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu  Alma Bukva, studentica II ciklusa studija na Katedri za pravnu historiju i komparativno pravo, smjer Historijsko-pravni, branit će završni rad pod naslovom “Nirnberška suđenja”  Odbrana će se održati Online, 16.09.2021. godine sa početkom u 11:00 sati […]

Odbrana završnog rada – Semra Maksumić

  O B A V J E Š T E N J E  Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu  Semra Maksumić , studentica II ciklusa studija na Katedri za pravnu historiju i komparativno pravo, smjer Historijsko-pravni, branit će završni rad pod naslovom “Bračni sudovi i bračno pravo Pravoslavne crkve u BiH na prelazu u XX […]

Odbrana završnog rada – Emir Pajt

  O B A V J E Š T E N J E Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Emir Pajt, student II ciklusa studija na Katedri građanskog prava – smjer Građansko pravo, branit će završni rad pod naslovom  “Rješavanje investicionih sporova u postupcima pred ICSID-om”  Odbrana će se održati  online 23.09.2021. godine sa početkom […]

Odbrana završnog rada – Vildana Džekman

  O B A V J E Š T E N J E Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Vildana Džekman, studentica II ciklusa studija na Katedri građanskog prava – smjer Građansko pravo u EU, branit će završni rad pod naslovom “Razlozi i efekti pristupanja EU Haškoj konferenciji za međunarodno privatno pravo” Odbrana će se […]