OEPP – drugi septembarski termin

Ispiti iz predmeta oblasti Rimsko pravo (Rimsko pravo I, Rimsko pravo II, Institucije rimskog prava, Osnove europskog privatnog prava) u drugom septembarskom terminu bit će održani isključivo u usmenoj formi, on-line, putem aplikacije MS Teams, a zbog prijave većeg broja kandidata pristupa se u skladu s rasporedom kako slijedi: utorak, 28. 9. 2021. godine, od […]

OEPP – popravni termin

Ispit iz OEPP u popravnom terminu bit će održan u usmenoj formi u utorak, dne 6. 7. 2021. godine s početkom u 10,00 sati. Uvjet za pristupanje ispitu je uredna prijava. Link za pristupanje ispitu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3fc4472bfd634e19860a38c67de36bfc%40thread.tacv2/1603180432728?context=%7b%22Tid%22%3a%227e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6%22%2c%22Oid%22%3a%22bf4f396f-c6da-4a72-89be-48141c093295%22%7d

OEPP – redovni termin (pristup ispitu)

Ispitu iz OEPP-a u redovnom terminu pristupate putem linka – Pristupi ispitu Pisanje ispita ograničeno je na 45 minuta (18:00 – 18:45 sati). Ispitu mogu pristupiti samo kandidati koji su izvršili urednu prijavu u skladu s ranijom obavijesti (kojima je e-mailom potvrdjena prijava).

OEPP – obavijest o polaganju ispita u redovnom terminu

Ispit iz OEPP-a bit će održan u utorak, 22. 6. 2020. godine s početkom u 18,00 sati. Ispit će biti održan u pisanoj formi putem aplikacije MS Forms. Link za pristupanje ispitu bit će dostupan na web stranici. Uvjet za pristupanje ispitu je uredna prijava putem elektronske pošte predmetnog suradnika.