Pandemija i pravo

O projektu “Pandemija i pravo”

Imajući u vidu trendove koje je pandemija aktuelizirala u akademskom i širem društvenom okruženju, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu odlučio je u sklopu naučnoistraživačke djelatnosti pokrenuti projekat “Pandemija i pravo”. Projekat obuhvata seriju eseja, osvrta i komentara nastavnika i saradnika Fakulteta u kojima se razmatraju pravni aspekti pandemije. Na ovaj način želimo dati akademski odgovor na različita pitanja otvorena aktuelnim stanjem. Projektom se nastoji dodatno promovirati veza između naučnoistraživačke djelatnosti Fakulteta i društvenih procesa tokom stanja nesreće.

Projekat vode

prof. dr. Fikret Karčić, prodekan za naučnoistraživački rad, f.karcic@pfsa.unsa.ba
mr. sc. Mirela Rožajac-Zulčić, viša stručna saradnica, m.rozajac@pfsa.unsa.ba


Eseji, osvrti i komentari

prof. dr. Fikret Karčić
TRI PANDEMIJE KUGE I JUŽNI MEDITERAN

prof. dr. Zinka Grbo
JE LI PANDEMIJA OPRAVDANJE ZA NEIZVRŠENJE UGOVORNIH OBAVEZA?

prof. dr. Jasna Bakšić-Muftić
ISKUŠENJA BOSANSKOHERCEGOVAČKOG FEDERALIZMA U VREMENU PANDEMIJE COVIDA-19

prof. dr. Edin Halapić
USTANOVA KARANTINA U HISTORIJI SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA

Amila Svraka-Imamović, MA iur.
KOMPARATIVNI PRIKAZ PROPISA O ZABRANI PREKRIVANJA LICA I NOŠENJU MASKI

doc. dr. Mehmed Bećić
INOVATIVNOST U NEVOLJI: JESMO LI SPREMNI ZA DIGITALNU ERU VISOKOG OBRAZOVANJA?

doc. dr. Amila Ždralović
O PANDEMIJI IZ RODNE PERSPEKTIVE 

Tahir Herenda, MA iur.
PANDEMIJA KAO ALAT ZA UČVRŠĆIVANJE MOĆI: VLADAVINA DEKRETOM U MAĐARSKOJ

Nasir Muftić, LLM
PANDEMIJA COVIDA-19 KAO ISPIT ZA PRIVATNOST

prof. dr. Hajrija Sijerčić-Čolić
KRIVIČNI POSTUPCI I PANDEMIJA

prof. dr. Jasminka Gradaščević-Sijerčić
COVID-19 I RADNO ZAKONODAVSTVO

Mirza Hebib, mag. iur.
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I PROVEDBA KARANTENE U SREDNJOVJEKOVNOM I RENESANSNOM DUBROVNIKU

prof. dr. Enes Durmišević
“BOŽE, SAČUVAJ NAS SVEGA ČEGA SE PLAŠIMO!”

doc. dr. Vildana Pleh
IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA TOKOM PANDEMIJE

Lejla Ramić, MA iur.
TRANSPARENTNOST, BLAGOVREMENOST I CILJANA POTROŠNJA KAO POSTULATI DJELOVANJA NOSILACA EKONOMSKO-POLITIČKE VLASTI U VRIJEME COVIDA-19

Doc. dr. Ehlimana Memišević
PANDEMIJE I PREDRASUDE: KAKO SU SE POŠASTI ODRAŽAVALE NA POLOŽAJ MANJINA KROZ HISTORIJU?