DL studij

 

Današnje doba modernih tehnologija i globalizacije donosi brze promjene u svim aspektima ljudskog života. Zbog toga se javlja potreba za što bržim i pravovremenim obrazovanjem koje će istovremeno biti široko dostupno.
DL studij odnosno e-learning možemo definisati kao korištenje informaciono-komunikacionih tehnologija u cilju prijenosa znanja bez obzira na vrijeme i mjesto polaznika edukacije s jedne i predavača s druge strane. E-learning donosi mnogo prednosti kao što su:
Omogućava korisnicima kvalitetno sudjelovanje u nastavi i kada udaljenost, raspored i slične okolnosti to čine nemogućim. Široka dostupnost istovremeno omogućava i istovremeno sudjelovanje velikog broja korisnika.
E-learning kursevi su dostupni 24 sata dnevno što omogućava najefikasnije moguće iskorištavanje vremena. Polaznici sami biraju kada će i kako pristupiti kursevima s obzirom da imaju stalan pristup materijalima i nastavi koju pohađaju.
E-learning omogućava posebno dinamičnu interakciju između predavača i studenata kao i studenata međusobno. Svaki pojedinac doprinosi nastavi pokretanjem, odnosno sudjelovanjem u raspravama koje se tiču određene teme.
U sklopu sistema omogućena je integracija i pristup drugim izvorima bitnim za gradivo koje se podučava i proučava.
Vjerujemo da će ovaj način pohađanja nastave u mnogome olakšati studij studentima koji su zaposleni te ostalima kojima druge obaveze ne dozvoljavaju prisustvo na predavanjima u učionici.

Više informacija o DL-u (učenju na daljinu) na I ciklusu studija na Pravnom fakultetu možete dobiti na sljedećoj e-mail adresi: studentska@pfsa.unsa.ba.

Informacije o DL-u (učenju na daljinu) na II ciklusu studija možete dobiti putem sljedeće e-mail adrese: postdiplomski@pfsa.unsa.ba.

Ukoliko imate tehničkih problema sa pristupom na DL platformu, molimo Vas da se obratite putem e-mail adrese: podrska@pfsa.unsa.ba.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.