Model studija

Nastavni plan I ciklusa studija

Pravni fakultet u Sarajevu, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo organizira i izvodi dodiplomsku nastavu za sticanje visoke stručne spreme i postdiplomsku nastavu za sticanje stručnog stepena specijaliste i naučnog stepena magistra, odnosno doktora pravnih nauka.Nastava se izvodi prema utvrđenom nastavnom planu i nastavnim programima. Nastava za redovne studente se izvodi u prijepodnevnim i popodnevnim satima, a za vanredne studente u popodnevnim satima i to u prostorijama Fakulteta.

Nastavni plan za sticanje visoke stručne spreme diplomiranog pravnika obuhvata nastavne predmete, ukupan broj časova predavanja, vježbi i drugih obaveznih oblika nastavnog rada.
Nastavni plan i program stručnih i fakultativnih predmeta donosi Naučno-nastavno vijeće uz prethodnu saglasnost Univerziteta u Sarajevu. Nastavni plan sadrži opće, stručne i fakultativne predmete. Opći i stručni predmeti su obavezni, a fakultativni predmet postaje obavezan nakon što ih student odabere.

Dodiplomski studij za sticanje visoke stručne spreme traje 4 (četiri) godine.

Nastava i ispiti obavljaju se u toku školske godine, koja počinje 1. oktobra tekuće godine, a završava se 30.septembra naredne kalendarske godine. Dijeli se na ljetni i zimski semestar. Zimski semestar počinje 1. oktobra tekuće godine i završava se 31. januara naredne kalendarske godine, a ljetni semestar počinje 1. februara i završava se 30. septembra tekuće godine.
Nastava u jednom semestru traje 15 (petnaest) sedmica. Sedmični broj časova nastave za studente iznosi najmanje 20, a najviše 30 časova u ovisnosti od nastavnog plana za određenu godinu studija.

Model I ciklusa studija

Godina
studija
NASTAVNI PREDMETI Obavezni Izborni/
fakultativni
PRVA
I + II semestar
 5 + 5 = 10  0
DRUGA
III + IV semestar
 5 + 5 = 10 1/student bira jedan predmet sa Liste izbornih/fakultativnih predmeta I/
TREĆA
V + VI semestar
 6 + 5 = 11 1/student bira jedan predmet sa Liste izbornih/fakultativnih predmeta II/
ČETVRTA
VII + VIII semestar
6 + 5 = 11 1/student bira jedan predmet sa Liste izbornih/fakultativnih predmeta III/
 Ukupno:  42  3
Ukupno: 45

Dodiplomski univerzitetski studij prava – I ciklus studija na snazi od studijske 2023/2024. godine. Osim osnovnog teksta iz aprila 2018. godine (Odluka Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-420/18 od 25.04.2018. godine) sadrži i: Izmjene i dopune (Odluka Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-7-41/23 od 29.03.2023. godine) i Osavremenjavanje studijskog programa (Odluka Nastavno-naučnog vijeća UNSA – Pravnog fakulteta broj: 01-810-1/23 od 10.05.2023. godine) – Pregled

Napomena: Nastavno-naučno vijeće Fakulteta prije početke svake akademske/studijske godine donosi odluku o najmanje pet izbornih predmeta sa liste izbornih predmeta na kojima će se izvoditi nastava za tekuću akademsku/studijsku godinu na osnovu broja studenata, prostornih i kadrovskih mogućnosti.

Na osnovu prijedloga Nastavno-naučnog vijeća Pravnog fakuleta broj: 01-464/18 od 05.04.2018.god. i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-420/18 od 25.04.2018. godine od akademske 2018/19 godine studij I ciklusa se organizira i izvodi po Studijskom programu za I ciklus studija – Dodiplomski univerzitetski studij prava – Pregled

Studijski program I ciklusa studija do kraja akademske 2017/18 godine – Pregled

Nastavni plan II ciklusa studija

Opis studija

Pravni osnov za organiziranje II ciklusa studija sadržan je u Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, te odredbama Pravilnika za drugi (II) ciklus studija Univerziteta u Sarajevu u kojem je utvrđeno da II ciklus studija traje najmanje dva semestra. Ukupan broj bodova na studiju je 60 ECTS, čime student/ica završetkom I i II ciklusa studija stiče ukupno 300 ECTS bodova.

Trajanje studija

Studij traje jednu akademsku godinu, odnosno dva semestra.

Uvjeti upisa na studij

Pravo upisa na studij imaju kandidati/kandidatkinje koji/e ispunjavaju kriterij završenog I ciklusa studija koji nosi 240 ECTS bodova.

Stručni naziv

Završetkom II ciklusa studija stiče se naziv magistar prava – (naziv završnog smjera). Skraćenica stepena magistra prava je MA i stoji iza imena kandidata/kinje (čl. 4. Pravilnika o korištenju akademskih titula i sticanju naučnih i stručnih zvanja na visokoškolskim ustanovama u Kantonu Sarajevo, Sl. novine Kantona Sarajevo br. 34/08).

Struktura II ciklusa studija i obaveze polaznika

Nastava u I semestru traje 15 sedmica i održava se u popodnevnim satima od 16 do 20 sati. Nastava je obavezna, a opravdati se može izostanak najviše 30% časova iz pojedinog predmeta. Urednost pohađanja nastave potvrđuju nastavnici/ce potpisom u indeks.
Nastava iz pojedinog obaveznog nastavnog predmeta traje 30 časova, a konsultacije traju 15 časova. Nastava iz izbornih predmeta traje 15 časova, a konsultacije traju 7 časova. U zavisnosti od potrebe odgovorni nastavnik/ca može odrediti dodatne sate kansultacija.
Ispiti se polažu u januarsko-februarskom, junsko-julskom i septembarskom ispitnom roku i ocjenjuju ocjenom od pet (5) do deset (10).
Studij se završava izradom i odbranom pisanog završnog rada obima između 60 i 80 stranica. Završni rad treba biti pisan u stilu Times New Roman, font 12, prored 1,5.

Maksimalna dužina razdoblja od početka do završetka studiranja

Maksimalna dužina razdoblja od početka do završetka studiranja iznosi dvije akademske godine (jednu tokom koje student/ica pohađa nastavu i još maksimalno jednu akademsku godinu tokom koje dovršava svoje obaveze).

Mjesto realizacije studijskog programa

Studij se realizira u Sarajevu, u prostorijama Pravnog fakulteta, a u zavisnosti od ciljne skupine i u drugim institucijama.

Model II ciklusa studija

I semestar

Nastavni predmet Kontakt sati ECTS
1. Metodologija istraživanja 1 (20) 5
2. Obavezni predmet smjera 2 (30) 10
3. Obavezni predmet smjera 2 (30) 10
4. Izborni predmet–seminar smjera[1] 1 (15) 5
I semestar ukupno 6 (95) 30

II semestar

Nastavni predmet Kontakt sati ECTS
1. Obavezni predmet smjera
2 (30) 10
2. Izrada magistarskog rada / završni rad (***) 20
II semestar ukupno 2 (30) 30
Ukupno na studiju: 125 60

[1]Student/ica bira samo jedan od tri ponuđena izborna predmeta – seminara iz oblasti iz koje će raditi magistarski rad.

Studijski program Master univerzitetski studij prava – II ciklus studija, na snazi od studijske 2023/2024. godine. Osim osnovnog teksta iz aprila 2018. godine (Odluka Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-420/18 od 25.04.2018. godine) sadrži i: dvije Izmjene i dopune (Odluka Senata Univerziteta u Sarajevu o izmjenama i dopunama studijskog programa Master univerzitetski studij prava – II ciklus studija, broj: 01-4-115/22 od 30.03.2022. godine i Odluka Senata Univerziteta u Sarajevu o izmjenama o dopunama studijskog programa Master univerzitetski studij prava – II ciklus studija broj: 01-7-41/23 od 29.03.2023. godine), te osavremenjavanje studijskog programa (Odluka Nastavno-naučnog vijeća UNSA – Pravnog fakulteta broj: 01-811-1-23 od 10.05.2023. godine). – Pregled

Nastavni plan III ciklusa studija

Opis studija

Treći ciklus vodi do akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta, traje tri godine i vrednuje se sa 180 ECTS. Prema tome, treći ciklus studija je sastavni dio i završna faza visokog obrazovanja, odnosno obrazovanja na osmom, najvišem nivou. Nakon završetka trećeg ciklusa studija na Pravnom fakultetu u Sarajevu student:

  • pokazuje sposobnost samostalnog istraživačkog rada u oblasti pravnih nauka, te
  • samostalne primjene vještina i metoda istraživanja u toj oblasti;
  • pokazuje sposobnost sintetiziranja, primjenjivanja i prihvatanja procesa zasnovanih na
  • naučnim saznanjima;
  • originalnim istraživanjem doprinosi proširenju granica znanja naučnim radom čiji neki
  • dijelovi zaslužuju objavljivanje u domaćim i međunarodno referentnim publikacijama;
  • promovira, u akademskom i profesionalnim kontekstu, napredak u oblasti pravnih
  • nauka i prakse i samim tim opšti napredak u društvu

Trajanje studija

Doktorski studij na Pravnom fakultetu u Sarajevu traje tri godine, odnosno šest semestara, a organiziran je u ECTS bodovnom sistemu. U odnosu na tipove doktorskog studija, radi se o doktorskom studiju mentorskog tipa koji omogućuje individualizaciju studija, shodno naučno – istraživačkim interesima svakog studenta/ice. Studij završava izradom i odbranom doktorske disertacije.

Uvjeti upisa

I

Na doktorski studij mogu se prijaviti kandidati koji ispunjavaju slijedeće uslove:
1) diplomirani pravnik/ica sa načnim stepenom magistra pravnih nauka uz uslov objavljena najmanje dva naučna ili stručna rada u oblasti prava (studenti sa 360 ECTS bodova);
2) diplomirani pravnik/ica sa načnim stepenom magistra nauka drugih fakulteta društevnih nauka uz uslov objavljena najmanje dva naučna ili stručna rad u oblasti prava (studenti sa 360 ECTS bodova);
3) magistri pravnih nauka sa diplomom drugih fakulteta društvenih nauka uz uslov objavljena najmanje dva naučna ili stručna rada u oblasti prava (studenti sa 360 ECTS bodova);
4) bakalaureat prava sa zvanjem magistra prava (studenti sa 300 ECTS bodova);
5) bakalaureat prava sa zvanjem magistra iz oblasti drugih društevnih nauka (studenti sa 300 ECTS bodova);
6) magistar prava sa diplomom fakulteta društvenih nauka (studenti sa 300 ECTS bodova);
7) kandidati koji su stekli ekvivalent akademskom zvanju magistra (specijalisti), a u prvom ili drugom ciklusu, su završili pravni fakultet ili stekli ekvivalent na II ciklusu na pravnim fakultetima;
8) kandidati koji su završili prvi i drugi ciklus studija iz područja društvenih i humanističkih nauka (studenti sa najmanje 300 ECTS).

Kandidati koji ispunjavaju uslove iz tačke 1) ,2), i 3 ) upisuju treći semestar doktorskog studija, odnosno kandidatima koji su stekli titulu magistra nauka prije uvođenja bolonjskog trocikličnog studija priznaje se 60 ECTS bodova .

II

U slučaju da kandidat ne ispunjava uslove u pogledu naučnih ili stručnih radova u oblasti prava uvodi se ekvivalencija odnosno supstitucija sa tri referata/saopćenja na naučnim ili stručnim skupovim, okruglim stolovima i seminarima.

III

Kandidati koji ne ispunjavaju uslove u pogledu naučnih i stručnih radova, referata/saopćenja na naučnim ili stručnim skupovim, okruglim stolovima i seminarima upisuju drugi semestar doktorskog studija odnosno na osnovu završenih postdiplomskih studija po predbolonjskim nastavnim planovima i programima priznaje im se 30 ECTS bodova.
Svi ostali kandidati upisuju prvi semestar doktorskog studija.

Akademski naziv

Završetkom studija i odbranom doktorske disertacije studenti stiču diplomu i akademski stepen doktora/ice nauka sa naznakom naučne oblasti „doktor/ica pravnih nauka“. Skraćenica zvanja Doktor pravnih nauka označava se sa „Dr“ i stavlja se ispred imena i prezimena osobe koja ga je stekla

Model III ciklusa studija

Struktura doktorskog studija oslanja se na:
1) naučno – nastavni dio, koji se izvodi u funkciji istraživačkog rada;
2) naučno – istraživački dio, koji je u funkciji izrade doktorske disertacije.

Naučno – nastavni dio programa doktorskog studija u funkciji je istraživačkog rada,
a obuhvaća:
a) opći studij, i
b) studij smjera

Naučno – istraživački dio studija obuhvaća naučno – istraživački i praktični rad, izdavanje i objavljivanje radova, javnu prezentaciju rezultata istraživanja, te izradu i obranu doktorske disertacije.

Model nastavnog plana doktorskog studija – Pregled

Na osnovu prijedloga Nastavno-naučnog vijeća Pravnog fakuleta broj: 01-464/18 od 05.04.2018.god. i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-420/18 od 25.04.2018. godine od akademske 2018/19 godine studij III ciklusa se organizira i izvodi po Studijskom programu za III ciklus studija – Doktorski univerzitetski studij prava – Pregled

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.