Izvedbeni plan nastave iz predmeta Monetarno i bankarsko pravo u akademskoj 2018/19 godini za redovne, rs, dl i vanredne studente

Izvedbeni plan 2018-19 Monetarno i bankarsko pravo

Izvod iz Syllabusa Monetarno i bankarsko pravo

Izvod iz Syllabusa MONETARNO I BANKARSKO PRAVO 19

Konsultacije: srijeda od 14:00 do 17:45 kabinet 309.

Napomene:

Seminarski radovi su obavezna aktivnost redovnih i redovnih samofinansirajućih studenata koja se evaluira i sastavni je dio ocjene studenta. Vanredni i studenti DL studija mogu odabrati i prijaviti temu seminarskog rada, izraditi i prezentirati rad u terminu nastave prema rasporedu koji će biti objavljen nakon dostavljanja radova (19.3.2019.).

Prijave tema vrše se 5.3.2019. godine u terminu nastave u sali IV godine; I u terminu konsultacija 13.3.2019.

Konsultacije za izradu seminarskih radova će se održati u srijedu 13.3.2019. godine u terminu od 14:00 do 17:45 sati;

Dostavljanje seminarskih radova 19.3.2018. godine u terminu nastave u elektronskoj formi, izrađenih u word formatu, s naznačenom kontakt e-mail adresom studenta na naslovnoj stranici;

Prezentiranje radova vršit će se prema rasporedu izlaganja tema usklađenom s izvedbenim planom nastave. Raspored gostujućih predavanja bit će usaglašen sa izvedbenim planom i naknadno oglašen.