Radno pravo

Literatura za pripremanje ispita iz nastavnog predmeta Radno pravo Zakonski i drugi propisi: Zakon o radu  («Sl.novine FBiH», broj 26/16.godine)(preuzmi) Zakon o štrajku (»Sl.novine FBiH»br.14/00)(preuzmi) Nacrt Zakona o štrajku(preuzmi) Zakon o vijeću zaposlenika («Sl.novine BiH» broj 38/04)(preuzmi)

Informacije o realizaciji nastavnih aktivnosti iz Radnog prava u akad. 2018/2019. godini

1.Izvedbeni plan a) redovni studenti-predavanja(preuzmi) b) redovni studenti-vježbe(preuzmi) c) vanredni i DL studenti(preuzmi) 2. Način vrednovanja i ocjenjivanja rada redovnih studenata(preuzmi) 3. Način vrednovanja i ocjenjivanja rada vanrednih i DL studenata(preuzmi) 4. Upute za vježbu(esej)(preuzmi) 5. Literatura(preuzmi) 6.Termini kabinetskih konsultacija(preuzmi)