Uvod u građansko pravo – Microsoft Teams link

Nastava na predmetu Uvod u građansko pravo će se održavati putem platforme Microsoft Teams. Prvo predavanje iz ovog predmeta će biti održano 19.10.2020. godine u 10:00. Studenti koji slušaju ovaj predmet pristup mogu ostvariti putem linka: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1e3db07be5cd4a79b4728d1dac3fba6f%40thread.tacv2/conversations?groupId=42b26ba4-1ae5-4d97-8506-5f7745bc4d8b&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6    

Stvarno pravo – pristupni link za prvi parcijalni test

Predviđeno vrijeme za rad je 25 minuta. Studenti su dužni test poslati najkasnije u 16:24:59h, jer će poslije toga automatski biti zatvoren sistem. Pristupni link: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cCV2fthCHUiyBqX3Q1_Q5vKgLH6hrcJIiqQ3xs-TX9xURjE1TTc3WTBMV0tIVlgwMzEwUjJUUlZXNS4u

Stvarno pravo – obavještenje o ispitu dana 07.10.2020. godine

Prvi parcijalni test će biti održan pisano, putem platforme Microsoft Forms, sa početkom u 16:00. Pristupni link za test će biti oglašen naknadno. Drugi parcijalni test će biti održan usmeno, putem platforme Microsoft Teams. Prva grupa počinje u 16:30, a druga grupa u 17:30. Grupi sa početkom u 16:30 pristupaju sljedeći studenti: 64211 63820 65335 […]