Sociologija prava (izborni predmet) – II godina – I ciklus

Online predavanja na izbornom predmetu Sociologija politike, održavat će se putem MS Teams grupe “Sociologija prava”. Studenti/ce koji/e su odabrali/e izborni premet Sociologija prava, grupi se mogu pridružiti putem linka: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a369a6c82c881496198d5e13922c14403%40thread.tacv2/conversations?groupId=14879eb6-4732-4195-9700-4ffd5f8e6ba4&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 U okviru MS Teams grupe “Sociologija prava” dostupne u i osnovne informacije o predmetu (literatura, izvedbeni plan predavanja, struktura bodova i način ocjenjivanja): files – […]