Katedra PHKP

Katedra za pravnu historiju i komparativno pravo

Šef katedre – prof. dr. Zdravko Lučić | e-mail: z.lucic@pfsa.unsa.ba
Sekretar katedre – viši asistent Tahir Herenda MA iur.| e-mail: t.herenda@pfsa.unsa.ba

Katedru za pravnu historiju i komparativno pravo utemeljio je prof. dr. Aleksandar Solovjev. Od osnivanja Fakulteta funkciju šefa Katedre obavljali su sljedeći nastavnici: prof. dr. Miloš Bajić, akademik prof. dr. Avdo Sućeska, prof. dr. Đorđo Samardžić, prof. dr. Vera Čučković, prof. dr. Raifa Festić, prof. dr. Mustafa Imamović, prof. dr. Fikret Karčić i prof. dr. Enes Durmišević. Danas funkciju šefa Katedre za pravnu historiju i komparativno pravo vrši prof. dr. Zdravko Lučić.

Katedra za pravnu historiju i komparativno pravo udružuje akademsko osoblje iz sljedećih naučnih oblasti:

  • Pravna historija
  • Rimsko pravo
  • Komparativno pravo
  • Interdisciplinarne naučne oblasti

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.