Brojevi žiro računa

Ispis sa fakulteta ISSS za Pravni fakultet ISSS za Rektorat Univerziteta Izdavanje duplikata INDEXA Izdavanje diplome i duplikat diplome Izdavanje nastavnog plana i programa SILABUS Komisijski ispit Ostale potvrde, uspjeh na studiju, vrijeme na studiju, za međunarodne organizacije Potvrda za engleski jezik Priznavanje ispita fakulteti u BiH Priznavanje ispita sa inostranih fakulteta Uplata Redovni studenti […]

Prijava za polaganje ispita

Studenti bolonjskog sistema (kolizioni, komisijski ispit) popunjenu elektronsku prijavu printaju  i predaju na šalter studentske službe u terminu predviđenom za prijavu ispita Prijava za polaganje ispita

Uputstvo studentima vezano za studentski status

Preuzimanje dokumenata/ javnih isprava Preuzimanje javnih isprava koje izdaje fakultet kao i drugih dokumenata studenata (svjedočanstva, diploma o završenoj srednjoj školi, itd.) može se vršiti isključivo lično ili uz ovjerenu punomoć osobe za koju se preuzimaju dokumenti. Javne isprave u skladu sa članom 140. Zakona o visokom obrazovanju KS (Službene novine Kantona Sarajevo, br. 42/13) […]