Uvažene kolegice i kolege,

rezultati kontinuiranog praćenja rada studenata tokom VI semestra u akad. 2020/2021.godini na nastavnom predmetu Socijalno pravo za  redovne samofinansirajuće   studente_ice  oglašeni su  u okviru   Microsoft Teams grupe  “Socijalno pravo RS – ispitne aktivnosti – 2020 – 2021” u “Files”.

Studenti su dužni  uredno prijaviti ispit iz Socijalnog  prava putem ISSS-a vodeći računa da ispitima iz III godine studija prava mogu pristupiti samo student koji su položili sve ispite sa I godine studija. 

Nakon  završetka ispita odgovorni nastavnici će upisati  konačne ocjene u ISSS-u u rokovima utvrđenim zakonom i Statutom.

Upisi ocjena u indeks obavljati će se na način kako bude utvrđeno odukama Fakulteta.

Prof. dr. Jasminka Gradaščević-Sijerčić

Prof. dr. Mehmed Hadžić