Riječ dekanese

Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu jedan je od najznačajnijih i najstarijih fakulteta te najveće i najstarije univerzitetske institucije u Bosni i Hercegovini. Od kraja 40-ih godina prošlog vijeka naš fakultet ima dominantnu ulogu u modernoj univerzitetskoj naučno-istraživačkoj i nastavnoj djelatnosti, u razvijanju raznovrsnih pravnih disciplina (u doktrinarnom i praktičnom smislu) te u obrazovanju pravničke inteligencije. Takvu ulogu i funkciju Pravni fakultet treba ispunjavati i u budućnosti bez obzira na izazove koje je bosanskohercegovačka politička, društvena i ekonomska realnost učinila još težim.

U skladu sa strategijom razvoja visokog obrazovanja, osnovnom, dopunskom i pratećom djelatnosti fakulteta, te Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG), rad Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u predstojećem periodu treba se oslanjati na misiju i viziju.

Misija Pravnog fakulteta je da kao akreditovana, referentna i konkurentna visokoobrazovna ustanova u regionu daje takav obrazovni profil budućih stručnjaka koji će svojim znanjem i vještinama odgovoriti savremenim izazovima pravne nauke i prakse i kao takvi biti prepoznati na tržištu rada.

Za misiju se veže vizija. U primjeru našeg fakulteta ona bi se posebno odnosila na: a) unapređenje obrazovnog procesa i nastavnih aktivnosti radi daljnjeg podsticanja kvalitetnog obrazovanja naših studenata kao i stvaranja respektabilnog i privlačnog okruženja za studiranje pravnih nauka u širem smislu riječi; b) kontinuirano inoviranje nastavnih planova i programa, otvaranje novih studijskih programa kroz specijalističke studije, komercijalne master studije, cjeloživotno učenje, te studijske programe na engleskom jeziku; c) podizanje kvalitete naučno-istraživačkog rada kroz razvoj pravne nauke i struke, jačanje vladavine prava u čemu se manifestuje javna funkcija Pravnog fakulteta i zapažen nivo naučno-istraživačke funkcije; d) povećanje broja asistenata i razvoj naučnog podmlatka; e) unapređenje internih procesa administrativne prirode; standardizacija usluga na Fakultetu kroz uvođenje ISO standarda; f) redizajniranje fakultetske djelatnosti na način da njeni korisnici budu ne samo studenti već i pravosudne institucije, privredna društva, ministarstva, državna uprava, različite agencije i druge interesne grupe; g) osiguranje učestvovanja studenata u radu i upravljanju Fakultetom kroz kvalitetan način uključivanja u nastavne procese i druge organizacione forme (npr., istraživačke aktivnosti, sportske, ili mobilnost); h) akreditacija studijskih programa na Fakultetu, kroz intenzivnije uključivanje u procese osiguravanja kvaliteta, naročito vanjskog osiguravanja kvaliteta i sticanja akreditacija; i) razvijanje naučno-istraživačkih projekata, specijalističkih programa i cjeloživotnog obrazovanja; j) podsticanje međunarodne saradnje, uključivanje u evropski istraživački prostor, mobilnost akademskog osoblja i studenata.
Prethodno navedeno zasnovano je na uvažavanju dosadašnjeg razvoja Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, aktuelnih društveno-ekonomskih i drugih prilika u kojima se nalazi visoko obrazovanje, te budućeg vrednovanja visokoobrazovnog procesa i položaja univerziteta i fakulteta.
Zaključno želim naglasiti da se u akademskom svijetu više stvari ujedinjuje nego razdvaja. Zato, povežimo se, kreirajmo i učimo. Svi zajedno, jer Pravni fakultet je naša zajednička kuća.

prof. dr. Hajrija Sijerčić-Čolić