Pristup informacijama i Javnost rada

Pristup informacijama

Službenik za informiranje: Sekretar fakulteta Vesna Lazić MA iur.
Kontakt e-mail: v.lazic@pfsa.unsa.ba

 

Javnost rada

Na osnovu Uredbe o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo (Sl.novine Kantona Sarajevo br. 21/19) Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu objavljuje dokumente kako slijedi:

NNV (Nastavno-naučno vijeće)

2021
JANUAR 2021
FEBRUAR 2021

2020

Ostalo