Za dodatni ispitni termin koji će se održati 5.10.2020. godine, do 1.10.2020. godine do 14 sati, pristiglo je 5 blagovremenih i urednih prijava studenata – Index broj:

64375 R

63025 R

63746 V

62060 V

64117 V

koje su u skladu sa Odlukom o dodatnom ispitnom terminu u II septembarskom ispitnom roku, broj:01/1225/20, koju je Fakultet donio 15.9.2020. godine i oglasio na web stranici.

Svi studenti ispit polažu usmeno s početkom u 17:00 sati preko MS Teamsa videopozivom na elektronsku adresu sa fakultetskom domenom. Studenti trebaju osigurati neometan pristup internetu za video-link, sami boraviti u prostoriji u kojoj će odgovarati, predočiti index i po potrebi podijeliti sadržaj sa ekrana (share screen).