Poštovane kolegice i kolege,

1.Ispit iz Prava socijalne sigurnosti  u prvom terminu septembarskog ispitnog roka  održati će se shodno utvrđenom rasporedu u ponedeljak  30.08.2021. godine  usmenim online putem od 14:00 sati preko Microsoft Team grupe II ciklus.

1.2. U drugom ispitnom  terminu  septembarskog  ispitnog roka, ispit iz Prava socijalne sigurnosti   održati će se u ponedeljak  13. 09. 2021.godine od 14:00 sati  usmenim online putem MT grupe II ciklus. U drugom ispitnom terminu septembarskog ispitnog roka student ima pravo polagati samo jedan ispit.

2.Ispit iz izbornog premeta Zdravstveni sistem u prvom terminu septembarskog ispitnog roka održati će se shodno utvrđenom rasporedu u ponedeljak  30.08.2021. godine  usmenim online putem od 15:00 sati preko Microsoft Team grupe II ciklus.

2.1. U drugom ispitnom  terminu  septembarskog  ispitnog roka, ispit iz izbornog predmeta Zdravstveni sistem   održati će se u ponedeljak  13. 09. 2021. godine od 15:00 sati  usmenim online putem MT grupe II ciklus. U drugom ispitnom terminu septembarskog ispitnog roka student ima pravo polagati samo jedan ispit.

3.Studenti II ciklusa na smjerovima Katedre za državno i međunarodno javno pravo upisani prije akademske 2019/20. godine obavezni su ukoliko imaju nepoložene ispite obaviti prijavu ispita kod predmetnog nastavnika do početka redovnog ispitnog termina putem e-maila. Nakon prijave ispita utvrdit će se ispitni termin.

4.Link za prijavu u Microsoft Tems grupu- II ciklus :https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9b39277416fd4928b07597e9eedb440b%40thread.tacv2/conversations?groupId=897b1ca2-eec3-42d3-a18f-1f3bf08150d0&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6

5.Studenti su dužni:

(1) uredno prijavili ispite putem ISSS-a (bez prijave u ISSS-u ispitu se neće moći pristupiti), (2) osigurati funkcionalan računar (kamera/mikrofon/zvuk/) i  (3) pristup internetu u vrijeme ispita.

prof. dr Jasminka Gradaščević-Sijerčić

prof. dr Mehmed Hadžić