Na osnovu prijedloga Nastavno-naučnog vijeća Pravnog fakuleta broj: 01-464/18 od 05.04.2018.god. i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-420/18 od 25.04.2018. godine od akademske 2018/19 godine studij III ciklusa se organizira i izvodi po Studijskom programu za III ciklus studija – Doktorski univerzitetski studij prava – Pregled