Na Pravnome fakultetu Univerziteta u Sarajevu u četvrtak 30.05.2019. godine, održana je radionica u okviru projekta Our voices, pod nazivom „Dan samozastupanja osoba sa invaliditetom“. Studenti više sarajevskih fakulteta, imali su priliku da pogledaju edukativne filmove na tematiku prava osoba sa invaliditetom. Nakon toga slušali su izlaganje asistenta Damira Muminovića MA iur. sa Pravnoga fakulteta Univerziteta u Sarajevu, koje se odnosilo prije svega na Konvenciju UN-a o pravima osoba sa invaliditetom i njenu ratifikaciju u Bosni i Hercegovni. Dva samozastupnika studenitma su prenijela njihova životna iskustva i naglasili značaj omogućavanja osobama sa invaliditetom, da kao punopravni članovi društva doprinose istome. Konačno trenerica Mirela Ždralović, inače magistrica socijalne pedagogije sa dugogodišnjim iskustvom u radu u nevladinom sektoru studentima je izložila prednosti i načine lobiranja u kontekstu zakonodavstva koje se odnosi na prava osoba sa invaliditetom, nakon čega su studenti aktivno sudjelovali kroz izradu nacrta projekata za zastupanje i inkluziju osoba sa invaliditetom.