Ako student koji plaća školarinu u određenoj studijskoj godini pokaže dobar uspjeh, odnosno položi sve ispite iz te godine i postigne prosječnu ocjenu najmanje 8, može dobiti javno finansirano mjesto za nastavak studija na tom ciklusu i to u skladu sa statutom i mogućnostima organizacione jedinice/visokoškolske ustanove.  (Zakon o visokom obrazovanju KS, Službene novine KS, br. 42/13, član 73. stav 5)

Za prelazak na redovan način studiranja potrebno je predati:

Za prelazak na vanredan način studiranja potrebno je predati:

  • index
  • zahtjev (preuzima se na šalteru studentske službe)
  • drugi relevantni dokumenti na zahtjev