Studenti bolonjskog sistema (kolizioni, komisijski ispit)
popunjenu elektronsku prijavu printaju  i predaju na šalter studentske službe u terminu predviđenom za prijavu ispita

Prijava za polaganje ispita