Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu je u petak, 14. decembra 2018. godine održan okrugli stol  pod nazivom „Kako obrazovati studente o ljudskim pravima – izazovi i perspektive“ na kojem su učestvovali predstavnici i predstavnice pravnih fakulteta u BiH (Zenica, Banja Luka i Sarajevo) i regionu (Maribor, Zagreb, Rijeka, Niš i Beograd) te nevladinih organizacija (Civil Rights Defenders, Humanity in Action i Incijativa za monitoring evropskhg integracija). Okrugli stol je ponudio jedinstvenu priliku za razmjenu iskustava, te prostor za diskusiju o preprekama ali i već postojećim dobrim praksama formalnog i neformalnog obrazovanja studenata i studentica o ljudskim pravima.

Gostima skupa su se uvodnim riječima  obratili prof. dr Hajrija Sijerčić-Čolić, dekanesa Pravnog fakulteta u Sarajevu, te uvaženi gost skupa Drahoslav Stefanek, šef ureda Vijeća Evrope u Sarajevu. Ambasador Stefanek je istaknuo da su ljudska prava temelj ove međunarodne organizacije, čija je punopravna članica i Bosna i Hercegovina. Naglasio je da je Vijeće Evrope donijelo Preporuke svim zemljama članicama još 2004. godine da u sve nivoe obrazovanja uvedu teme vezane za aktivno građanstvo i ljudska prava.

Kroz tri sesije o dobrim praksama i izazovima, zaključeno je da neki pravni fakultetu, poglavito u zemljama članicama Evropske Unije, imaju dobro razvijene prakse i široku uključenost ove tematike u formalni nastavni plan i program. Istovremeno, u većem dijelu regiona je vidljiv manje sistematičan, uglavnom difuzan pristup podučavanju ljudskih prava. Ljudska prava se uglavnom proučavaju kroz izborne predmete ili neformalne oblike obrazovanja, poput simulacija suđenja pred Evropskim sudom za ljudska prava i ljetnjih škola o ljudskim pravima, koji nerijetko ovise o entuzijazmu i volonterskom angažmanu nastavnog kadra te dostupnosti financijskih sredstava.

Neformalno obrazovanje, zaključeno je, može nadopuniti ali nikako ne i zamijeniti formalno obrazovanje. Formalno bi obrazovanje i trening u oblasti prava ljudskih prava mladim pravnicima osiguralo konkurentnost na tržištu rada, jer je broj predmeta pred nacionalnim ustavnim sudovima u postupcima zaštite ljudskih prava i pred Evropskim sudom za ljudska prava koji se tiču zemalja regiona u stalnom porastu. Na skupu je zaključeno da je neophodno uvođenje obaveznog predmeta iz oblasti međunarodnog prava ljudskih prava uz multidisciplinarno uvođenje ove tematike u druge pojedinačne predmete na pravnim fakultetima kako u BiH tako i šire. U ovim naporima, važna je saradnja svih relevantnih aktera, kako pravnih fakulteta, tako i nevladinih i međunarodnih organizacija.

Okrugli stol je organizovao Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu i Evropsko udruženje studenata prava Sarajevo, a uz podršku Fondacije Konrad Adenauer Stiftung Sarajevo.