Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Mersid Zafirovski, student II ciklusa studija na Katedri za građansko pravo na smjeru Građansko pravo u EU, branit će završni rad pod naslovom

“Pravo djeteta na obrazovanje – praksa Evropskog suda za ljudska prava i njen uticaj na sudsku praksu Bosne i Hercegovine

               Odbrana će se održati  01.07.2019. godine sa početkom u 14:00 sati

 Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati a održat će se u sali postdiplomskog studija, III sprat, lijevo.