Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Ines Mirčić-Smajić, studentica II ciklusa studija na Katedri krivičnog prava na Međunarodnopravnom smjeru, branit će završni rad pod naslovom

Narkokriminal kao djelatnost organiziranog kriminala sa osvrtom na jurisprudenciju Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu

               Odbrana će se održati  18.10.2019. godine sa početkom u 11:00 sati

 Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati a održat će se u sali postdiplomskog studija, III sprat, lijevo.