Studenti II ciklusa studija na Pravno-ekonomskom smjeru

trebaju do 16.1.2019. godine dostaviti radnu verziju prijave teme završnog rada mentoru.

Koordinator II ciklusa studija na Pravno-ekonomskom smjeru

Doc. dr. Edina Sudžuka