Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na Katedri pravno-ekonomskih nauka, održat će se odbrane završnih radova prema sljedećem rasporedu:

– Tarik Muratspahić – „Finansijski aspekti djelovanja organa za zaštitu državnog interesa pred Evropskim sudom za ljudska prava i posljedice presuda na budžet Bosne i Hercegovine“ – 21.10.2019. godine u 14:00 sati

– Džemal Hadžimehanović – „Porez na dohodak – komparativni prikaz“  – 21.10.2019. godine u 15:00 sati

– Džana Hurko – „Usklađenost legislative iz oblasti tržišta vrijednosnih papira BiH sa europskim standardima“ – 23.10.2019.   godine u 12:00 sati

–  Alaudina Boškailo – „Nagodbe u predmetima zabranjenih sporazuma u pravu konkurencije“ – 23.10.2019. godine u 13:00 sati

– Samra Bajramović– „Regulatorni okvir Bosne i Hercegovine i implementacija projekata Svjetske banke“ – 23.10.2019. godine u 14:00 sati

Odbrane zakazane za ponedjeljak, 21.10.2019. godine će se održati u prostoriji Katedre za državno i međunarodno javno pravo, I sprat, desno.

Odbrane zakazane za srijedu, 23.10.2019. godine će se održati u sali postdiplomskog studija, III sprat, lijevo.

Sve odbrane su javne i istim se može prisustvovati.

                                                                                               

Služba II i III ciklusa studija