Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na Katedri krivičnog prava, održat će se odbrane završnih radova prema sljedećem rasporedu:

– Melina Melić – „Krivične sankcije za maloljetnike u krivičnom zakonodavstvu BiH i Hrvatske“ –                                                                                               20.11.2019. godine u 13:00 sati

– Adela Babić – „Maloljetnička prostitucija i pornografija“  –                                                                                                                                                                     20.11.2019. godine u 14:00 sati

 Odbrane su javne i istim se može prisustvovati a održat će se u Kriminološkom institutu, I sprat, lijevo.