Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na Katedri građanskog prava, održat će se odbrane završnih radova prema sljedećem rasporedu:

– Azra Jajčanin – „Osiguranje imovine“ – 30.09.2019. godine u 15:00 sati

– Vildana Polutan – „Kodifikacija međunarodnog privatnog prava u zemljama članicama Evropske unije“  –                                                                                                   30.09.2019. godine u 16:00 sati

 Odbrane su javne i istim se može prisustvovati a održat će se u sali postdiplomskog studija, III sprat, lijevo.