Svi studenti koji okončaju studij i ispune sve obaveze u skladu sa nastavnim planom i programom studija po kojem su studirali, dužni su da u studentsku službu predaju u roku od 7 dana nakon položenog zadnjeg ispita, slijedeće dokumente: