Izborni predmeti – Treća godina

Trenutno je 6 aktivnih

1. Klasični pravni tekstovi II
2. Pravo, religija i nasilje: historijska perspektiva
3. Nauka o upravi
4. Nomotehnika
5. Pravna klinika iz krivičnog procesnog prava
6. Pravna klinika iz ljudskih prava
7. Pravna klinika iz međunarodnog javnog prava
8. Pravna klinika iz obligacionog prava
9. Pravna klinika iz radnog prava
10. Pravo privrednog sistema EU
11. Pravo neprofitnih organizacija
12. Evropsko ugovorno pravo
13. Kolektivno radno pravo
14. Sudska medicina
15. Evropsko privatno pravo
16. Osnove ekonomske analize prava
17. Viktimologija
18. Izabrane teme iz novije pravne historije Bosne i Hercegovine

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.