Međunarodno naučno savjetovanju “Trendovi i izazovi primjene ekonomskih postulata u krivičnom pravu” održano je 13. 10. 2017. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Ovo savjetovanje organizovano je u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije za 2016. i 2017. godinu, kao i u saradnji sa Misijom OSCE u Bosni i Hercegovini. Na Savjetovanju su razmijenjena iskustava vezano za razvoj interdisciplinarne naučne discipline Ekonomske analize kriminaliteta, kako u Bosni i Hercegovini, tako i regionu.

Međunarodno naučno savjetovanju “Trendovi i izazovi primjene ekonomskih postulata u krivičnom pravu” otvorio je rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj. U okviru uvodnog obraćanja na značaj primjene osnovnih ekonomskih principa u donošenju i primjeni pravnih akata ukazala je prof. dr Jasminka Gradaščević-Sijerčić, redovna profesorica Pravnog fakulteta u Sarajevu.

Savjetovanju su prisustvovali predstavnici pravosudne zajednice, Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, Viskogo sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, Misije OSCE u Bosni i Hercegovini, USAID Projekt pravosuđa u Bosni i Hercegovini, nevladinih organizacija, akademske zajednice, studneti III ciklusa studija.

Zaključci ovog savjetovanja se naročito odnose na:

– važnost bavljenja ekonomskom analizom kriminaliteta;

– multidisciplinarni značaj ekonomske analize ne samo krivičnopravnih već i drugih pravnih disciplina;

– edukaciju učesnika krivičnog pravosuđa o trendovima i izazovima primjene ekonomskih postulata u krivičnom pravu;

– povezivanje pravne teorije i prakse;

– učešće stručnjaka iz oblasti ekonomskih nauka u istraživanju privrednog kriminaliteta i koruptivnih krivičnih djela.

Referati izloženi na Savjetovanju biće publikovani.

Program savjetovanja dostupan je u prilogu – Program_savjetovanja.