Poštovane kolege i kolegice,

Predavanja na nastavnom predmetu Međunarodno privatno pravo I realizirat će se putem aplikacije Microsoft Teams.

Kako bi studenti/ce  prisustvovali predavanjima, neophodno je da se putem linkova u nastavku prijave u odgovarajući tim prema statusu studiranja.

Link za pristup timu za redovne i redovne samofinansirajuće studente:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9fa4519f6e2a45da81d986779154a02c%40thread.tacv2/conversations?groupId=861c41af-471d-4c09-9ed1-216544694669&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6

Link za pristup timu za vanredne studente i DL studente:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4eb829a3f79a4601a9529314e5940e81%40thread.tacv2/conversations?groupId=4e37549b-cae4-46d4-8c71-049269627a32&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6