Poštovane studentice i studenti Drugog ciklusa studija na nastavnom predmetu Krivično pravo EU

I

Za predavanja koja su na rasporedu 22. maja 2020. pripremljen je materijal o Zakonodavnim inicijativama na području krivičnopravne saradnje, oblici i načela. Uzimjući u obzir do sada urađeno, za sagledavanje ovih pitanja, uz PP prezentacije potrebno je slijediti literaturu koja je objavljena na početku akademske 19/20. kao i upute na dodatnu literaturu koja je objavljena uz predavanja od 24. aprila 2020. Kao i ranije, za pripremu ispita treba uzeti u obzir kontrolna pitanja koja su data uz svaki esej.

U skladu sa obavezom izrade eseja i načinima njihove prezentacije, u današnjim materijalima su prezentacije: Alme Halilović, Nermana Fatića, Belme Kurtović, Lejne Jašarspahić, Selne Hromo, Ivane Nenadić, Ademe Krupić, Elvire Bardak, Ibrahima Dizdarevića.

Putem eseja obrađena su aktuelna pitanja: a) trgovine ljudima posebno u pravnom okviru EU (kontrolna pitanja: osnovne specifčnosti Direktive, kazne i odgovornost pravnih osoba, položaj žrtve); b) oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u BiH (kontrolna pitanja: pregled propisa o oduzimanju imovinske koristi stečene krivičnim djelom u kontekstu evropskog krivičnog prava – (de)harmonizacija?); c) upravljanja oduzetom imovinom  (kontrolna pitanja: kao pod tačkom b), dakle usklađenost propisa u BiH sa međunarodnim iskustvima); d) djelovanja međunarodnih policijskih agencija (kontrolna pitanja: pravni okvir djelovanja EUROPOL-a, nadležnosti), e) pravosudne saradnje i borbe protiv korupcije (kontrolna pitanja: pravni okvir pomenutih aktivnosti i EU); f) oduzimanje imovinske koristi u okviru EU (kontrolna pitanja: evropski pravni akti o oduzimanju imovinske koristi, stanje u BiH, poređenje sa tač. b) i c)); g) prava i dužnosti Evropskog javnog tužioca (kontrolna pitanja: prava i dužnosti Evropskog javnog tužioca, saradnja država članica EU, pravni okvir); h) ekološkog kriminaliteta (kontrolna pitanja: karakteristike ekoloških krivičnih djela, evropski pravni okvir).

II

Ovom prilikom želim najaviti održavanje predavanja putem ZOOM platforme za 5. juni 2020. sa početkom u 16:00 sati. Na ovim predavanjima proučit ćemo do sada urađeno, naročito kontrolna pitanja koja su rezultat vašeg rada putem eseja iz određenih pitanja evropskog krivičnog prava. Za pomenuto predavanje bit će vam blagovremeno upućen poziv, putem obavještenja u okviru predmeta Krivično pravo EU.

Prof. dr. Hajrija Sijerčić-Čolić, s.r.

on line KP EU 22.5.2020. (preuzmi) 

  1. Alma Halilović (preuzmi)
  2. Nerman Fatic (preuzmi)
  3. Selna Hromo (preuzmi) 
  4. Kurtovic, B, Jasarspahic (preuzmi) 
  5. Ivana Nenadic (preuzmi)
  6. Adema Krupić (preuzmi)
  7. Elvira Bardak (preuzmi) 
  8. Ibrahim Dizdarevic (preuzmi)