Redovni student gubi taj status kada dva puta zaredom obnovi istu studijsku godinu i ne ispuni uslove za upis u narednu studijsku godinu, ali može nastaviti studij u statusu redovnog samofinansirajućeg studenta.

Status studenta prestaje:

  • okončanjem ciklusa studija,
  • ispisom sa fakulteta,
  • isključenjem sa fakulteta po postupku i uz uvjete utvrđene zakonom, statutom ili drugim odgovarajućim aktom fakulteta,
  • kad ne upiše narednu odnosno ne obnovi upis u istu studijsku godinu
  • kada student ne okonča studij u roku utvrđenom zakonom, statutom ili drugim opštim aktom fakulteta.