Obavještenje o prvoj provjeri praćenja online nastave

Prva provjera praćenja on-line nastave izvršena je 30.03.2020. Svakom studentu su u 18h bila dostavljena četiri pitanja na e-mail adresu; pitanja nisu bila identična. Studenti su mogli osvojiti maksimalno 16 bodova. Druga provjera praćenja nastave će nositi 14 bodova. Prema izvedbenom planu aktivnosti u nastavi nose 30 bodova. Prema podacima studentske službe 29 je studenata […]

Odgovor na pitanje studenta u vezi sa služnostima i realnim teretima

Student je postavio putem e-maila slijedeće pitanje: imam problem sa shvatanjem realnih tereta, da li opterećeni dobija protunaknadu srazmjerno nekretnini koja je pod teretom i koja je razlika između služnosti i realnih tereta?   Budući da i druge kolegice i kolege mogu imati slične dileme, daje se slijedeći odgovor. Ovaj je odgovor poslan i studentima na […]

Obavještenje u vezi sa časovima zakaznim za 30.03.2020. godine

Svi studenti koji su odabrali opcioni predmet Pravna klinika iz stvarnog i zemljišno-knjižnog prava i koji se nalaze na spisku studentske službe su u međuvremenu kontaktirani direktno putem njihovih e-mail adresa. Za svaki slučaj vas obavještavamo i na ovaj način. Za časove 16.03. i 23.03. ste dobili obiman materijal. U međuvremenu vam je putem vaših […]

Pravna klinika iz stvarnog i zemljišnoknjižnog prava – obavještenje

Cijenjene kolegice i kolege, koji pohađate opcioni predmet Pravna klinika iz stvarnog i zemljišno-knjižnog prava, prethodne ste sedmice bili obaviješteni da je potrebno da dostavite svoje tačne e-mail adrese. Samo je mali broj studenata to učinio. Osim toga većina tih adresa se ne može sravniti sa spiskom jer su adrese mahom nepovezane sa vašim identitetom. […]

Materijali za nastavu

Prezentacija za časove 16.03.2020. i 23.03.2020. ZK izvadak Isječak iz Komentara Zakona o stvarnim pravima FBiH Članak