Pravo stranaca -Modul III

DIREKTIVA 2014/36/EU o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u svrhu zapošljavanja u statusu sezonskih radnika(preuzmi)

Pravo stranaca – Modul III

Relevantni izvori: Zakon o strancima(preuzmi) 2. Zakon o zapošljavanju stranaca FBiH(preuzmi) 3. Zakon o zapošljavanju stranih državljana i lica bez državljanstva RS(preuzmi) 4. Zakon o zapošljavanju stranaca BDBiH(preuzmi) 5. Godišnji izvještaj o kvoti radnih dozvola 2017(preuzmi)

Pravo stranaca – Modul III

Uvjeti, način i postupak zapošljavanja stranih državljana i osoba bez državljanstva u zakonodavstvima-prezentacija(preuzmi)