Model studija

Nastavni plan I ciklusa studija Pravni fakultet u Sarajevu, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo organizira i izvodi dodiplomsku nastavu za sticanje visoke stručne spreme i postdiplomsku nastavu za sticanje stručnog stepena specijaliste i naučnog stepena magistra, odnosno doktora pravnih nauka.Nastava se izvodi prema utvrđenom nastavnom planu i nastavnim programima. Nastava za […]